­čĹĘÔÇŹ­čĺ╗┬áabout me home CV/Resume News ­čľŐ´ŞĆ┬áContact Github LinkedIn IÔÇÖm a Haskeller ­čĆć┬áBest of LuaX hey bang ypp panda lsvg Fizzbuzz Calculadoira TPG todo pwd rrpi

CDSoft binaries

CDSoft binaries

Last update: 02/29/24

linux-x86_64

Package Command Size
cdsoft (all packages) curl https://cdelord.fr/hey/cdsoft-linux-x86_64 | sh 70 MB
luax curl https://cdelord.fr/hey/luax-linux-x86_64 | sh 8 MB
bang curl https://cdelord.fr/hey/bang-linux-x86_64 | sh 398 KB
calculadoira curl https://cdelord.fr/hey/calculadoira-linux-x86_64 | sh 396 KB
lsvg curl https://cdelord.fr/hey/lsvg-linux-x86_64 | sh 398 KB
panda curl https://cdelord.fr/hey/panda-linux-x86_64 | sh 60 KB
tagref curl https://cdelord.fr/hey/tagref-linux-x86_64 | sh 333 KB
ypp curl https://cdelord.fr/hey/ypp-linux-x86_64 | sh 454 KB
ditaa curl https://cdelord.fr/hey/ditaa-linux-x86_64 | sh 10 MB
pandoc curl https://cdelord.fr/hey/pandoc-linux-x86_64 | sh 18 MB
plantuml curl https://cdelord.fr/hey/plantuml-linux-x86_64 | sh 20 MB
typst curl https://cdelord.fr/hey/typst-linux-x86_64 | sh 10 MB

linux-x86_64-musl

Package Command Size
cdsoft (all packages) curl https://cdelord.fr/hey/cdsoft-linux-x86_64-musl | sh 69 MB
luax curl https://cdelord.fr/hey/luax-linux-x86_64-musl | sh 8 MB
bang curl https://cdelord.fr/hey/bang-linux-x86_64-musl | sh 501 KB
calculadoira curl https://cdelord.fr/hey/calculadoira-linux-x86_64-musl | sh 450 KB
lsvg curl https://cdelord.fr/hey/lsvg-linux-x86_64-musl | sh 501 KB
panda curl https://cdelord.fr/hey/panda-linux-x86_64-musl | sh 60 KB
tagref curl https://cdelord.fr/hey/tagref-linux-x86_64-musl | sh 436 KB
ypp curl https://cdelord.fr/hey/ypp-linux-x86_64-musl | sh 509 KB
ditaa curl https://cdelord.fr/hey/ditaa-linux-x86_64-musl | sh 10 MB
pandoc curl https://cdelord.fr/hey/pandoc-linux-x86_64-musl | sh 18 MB
plantuml curl https://cdelord.fr/hey/plantuml-linux-x86_64-musl | sh 20 MB
typst curl https://cdelord.fr/hey/typst-linux-x86_64-musl | sh 10 MB

linux-aarch64

Package Command Size
cdsoft (all packages) curl https://cdelord.fr/hey/cdsoft-linux-aarch64 | sh 69 MB
luax curl https://cdelord.fr/hey/luax-linux-aarch64 | sh 8 MB
bang curl https://cdelord.fr/hey/bang-linux-aarch64 | sh 398 KB
calculadoira curl https://cdelord.fr/hey/calculadoira-linux-aarch64 | sh 396 KB
lsvg curl https://cdelord.fr/hey/lsvg-linux-aarch64 | sh 398 KB
panda curl https://cdelord.fr/hey/panda-linux-aarch64 | sh 60 KB
tagref curl https://cdelord.fr/hey/tagref-linux-aarch64 | sh 333 KB
ypp curl https://cdelord.fr/hey/ypp-linux-aarch64 | sh 406 KB
ditaa curl https://cdelord.fr/hey/ditaa-linux-aarch64 | sh 10 MB
pandoc curl https://cdelord.fr/hey/pandoc-linux-aarch64 | sh 18 MB
plantuml curl https://cdelord.fr/hey/plantuml-linux-aarch64 | sh 20 MB
typst curl https://cdelord.fr/hey/typst-linux-aarch64 | sh 9 MB

linux-aarch64-musl

Package Command Size
cdsoft (all packages) curl https://cdelord.fr/hey/cdsoft-linux-aarch64-musl | sh 69 MB
luax curl https://cdelord.fr/hey/luax-linux-aarch64-musl | sh 8 MB
bang curl https://cdelord.fr/hey/bang-linux-aarch64-musl | sh 452 KB
calculadoira curl https://cdelord.fr/hey/calculadoira-linux-aarch64-musl | sh 401 KB
lsvg curl https://cdelord.fr/hey/lsvg-linux-aarch64-musl | sh 451 KB
panda curl https://cdelord.fr/hey/panda-linux-aarch64-musl | sh 60 KB
tagref curl https://cdelord.fr/hey/tagref-linux-aarch64-musl | sh 386 KB
ypp curl https://cdelord.fr/hey/ypp-linux-aarch64-musl | sh 459 KB
ditaa curl https://cdelord.fr/hey/ditaa-linux-aarch64-musl | sh 10 MB
pandoc curl https://cdelord.fr/hey/pandoc-linux-aarch64-musl | sh 18 MB
plantuml curl https://cdelord.fr/hey/plantuml-linux-aarch64-musl | sh 20 MB
typst curl https://cdelord.fr/hey/typst-linux-aarch64-musl | sh 9 MB

macos-x86_64

Package Command Size
cdsoft (all packages) curl https://cdelord.fr/hey/cdsoft-macos-x86_64 | sh 64 MB
luax curl https://cdelord.fr/hey/luax-macos-x86_64 | sh 8 MB
bang curl https://cdelord.fr/hey/bang-macos-x86_64 | sh 398 KB
calculadoira curl https://cdelord.fr/hey/calculadoira-macos-x86_64 | sh 396 KB
lsvg curl https://cdelord.fr/hey/lsvg-macos-x86_64 | sh 446 KB
panda curl https://cdelord.fr/hey/panda-macos-x86_64 | sh 60 KB
tagref curl https://cdelord.fr/hey/tagref-macos-x86_64 | sh 333 KB
ypp curl https://cdelord.fr/hey/ypp-macos-x86_64 | sh 406 KB
ditaa curl https://cdelord.fr/hey/ditaa-macos-x86_64 | sh 10 MB
pandoc curl https://cdelord.fr/hey/pandoc-macos-x86_64 | sh 12 MB
plantuml curl https://cdelord.fr/hey/plantuml-macos-x86_64 | sh 20 MB
typst curl https://cdelord.fr/hey/typst-macos-x86_64 | sh 9 MB

macos-aarch64

Package Command Size
cdsoft (all packages) curl https://cdelord.fr/hey/cdsoft-macos-aarch64 | sh 70 MB
luax curl https://cdelord.fr/hey/luax-macos-aarch64 | sh 8 MB
bang curl https://cdelord.fr/hey/bang-macos-aarch64 | sh 398 KB
calculadoira curl https://cdelord.fr/hey/calculadoira-macos-aarch64 | sh 347 KB
lsvg curl https://cdelord.fr/hey/lsvg-macos-aarch64 | sh 446 KB
panda curl https://cdelord.fr/hey/panda-macos-aarch64 | sh 60 KB
tagref curl https://cdelord.fr/hey/tagref-macos-aarch64 | sh 333 KB
ypp curl https://cdelord.fr/hey/ypp-macos-aarch64 | sh 406 KB
ditaa curl https://cdelord.fr/hey/ditaa-macos-aarch64 | sh 10 MB
pandoc curl https://cdelord.fr/hey/pandoc-macos-aarch64 | sh 18 MB
plantuml curl https://cdelord.fr/hey/plantuml-macos-aarch64 | sh 20 MB
typst curl https://cdelord.fr/hey/typst-macos-aarch64 | sh 9 MB

windows-x86_64

Package Zip file Size
cdsoft (all packages) cdsoft-windows-x86_64.7z 72 MB
luax luax-windows-x86_64.7z 8 MB
bang bang-windows-x86_64.7z 453 KB
calculadoira calculadoira-windows-x86_64.7z 401 KB
lsvg lsvg-windows-x86_64.7z 453 KB
panda panda-windows-x86_64.7z 60 KB
tagref tagref-windows-x86_64.7z 387 KB
ypp ypp-windows-x86_64.7z 460 KB
ditaa ditaa-windows-x86_64.7z 10 MB
pandoc pandoc-windows-x86_64.7z 21 MB
plantuml plantuml-windows-x86_64.7z 20 MB
typst typst-windows-x86_64.7z 9 MB